Agenda Algemene Ledenvergadering 22 november

Hierbij de agenda voor de komende Algemene Ledenvergadering 22 november. Starten om 20.00 uur in het clubhuis TC Rijpwetering.

1 Opening
2 Notulen algemene ledenvergadering 2018
3 Ingekomen stukken en/of mededelingen
4 Jaarverslag Bestuur
5 Verslag kascontrole
6 Benoeming nieuw reserve kascontrolelid
7 Financieel verslag 2019
8 Begroting 2020 - Sjoerd
9 Voorstel contributie verhoging
10 Jaarverslag Commissies/Mutaties in bezetting commissies
11 Verkiezing bestuur:
Het bestuur draagt Aad van der Weijden voor als nieuwe voorzitter
Aftredend zijn: Sjoerd, Dako en Cynthia zijn aftredend en herkiesbaar.
Truike is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Joop Rietmulder voor als haar vervanging.
12 Rondvraag
13 Sluiting

De notulen van de vorige vergadering vindt je onder het tabblad "Over de Club"

 

Nieuws overzicht