Agenda Algemene Ledenvergadering 2023

Onze Algemene Ledenvergadering 2023 wordt gehouden op vrijdag 24 november 2023 om 20.00 uur in de kantine van ons clubhuis aan het Hertogspark. Kun je niet aanwezig zijn? Meld je dan af bij het secretariaat. 

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2022
 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen
 4. Jaarverslag bestuur
 5. Financiën
  1. Verslag kascommissie
  2. Benoeming nieuw reserve kascontrole lid
  3. Financieel verslag 2023
  4. Begroting 2024
  5. Contributie 2024
  6. Consumptieprijzen 2024
 6. Jaarverslag commissies
  1. Mutaties in bezetting commissies
 7. Verkiezing bestuur
  1. Aftredend en niet herkiesbaar - Sjoerd Beelen - penningmeester
  2. Lisette Meijer wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester
  3. Daniëlle Findhammer stelt zich beschikbaar als bestuurslid PR & Sponsoring
 8. Update Padelbanen
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
Nieuws Overzicht